Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

Hľadajte v zdravých výživach a získavajte každý mesiac zľavy na vybrané produkty.

QR code  www.biopurus.sk

 

 

  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
  3. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, a podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.biopurus.sk, a ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je: Martina Bezáková, s miestom podnikania: Mieru 262/10,  PSČ: 956 33, Slovenská republika, IČO: 51758423, DIČ: 1080546555, podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza, číslo živnostenského registra: 340-41677. Adresa prevádzky internetového obchodu je: Partizánske, Nitrianska cesta 90, PSČ: 958 01, Slovenská republika.

Rozsah osobných údajov a dobrovoľnosť získavania osobných údajov:

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, požadujeme v rozsahu, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného letáku a podobne.

Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov nezverejňuje.

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a Vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),

spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,

alebo ste nám udelili Váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

Marketingové agentúry a call centrá

Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori

Advokátske a právne kancelárie

Znalci a súdny znalci

Súdy a orgány činné v trestnom konaní

Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov.

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.

V prípade oprávneného záujmu, budeme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo osobné údaje spracúvať nebudeme.

Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, Prevádzkovateľ teda nezamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2 Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, Bratislava 27, PSČ: 820 07, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, telelefónne číslo: 02/3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť:

a)     zavolaním na telefónne čísla: 0914 322 505, alebo 038/3811531,

b)    písomne na adrese: Partizánske, Nitrianska cesta 90, PSČ: 958 01, Slovenská republika, na adrese: Chynorany Mieru 262/10  PSČ: 956 33, Slovenská republika,

alebo na adrese: Vysoká 14, Bratislava, PSČ: 811 06 Slovenská republika, alebo

c)     e-mailom andras@biopurus.sk alebo biokamo.sk@gmail.com.

Na Vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, o čom Vás budeme informovať, súčasne Vás budeme informovať aj o dôvodoch predĺženia lehoty.

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk